Regulamin

Regulamin Sklepu online: www.fromcypruswithlove.com

§ 1 – Dane Dostawcy

1. Sklep internetowy Katarzyny Kozłowskiej dostępny pod adresem www.fromcypruswithlove.com prowadzony jest przez Katarzynę Kozłowską prowadzącą działalność gospodarczą nierejestrowaną pod adresem: 35-216 Rzeszów, ul. Sienkiewicza 1/80.
2. Dane kontaktowe Dostawcy:
3. Adres korespondencyjny: 35-216 Rzeszów, ul. Sienkiewicza 1/80
4. Adres e-mail: kasiakozloo13@gmail.com;
5. Numer telefonu: +48665724087;

§ 2 – Stosowane definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną do korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.);
3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Przedsiębiorca – podmiot zgodnie z definicją właściwego prawa prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą nierejestrowaną lub zawodową;
5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki odpłatnego dostarczenia Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.fromcypruswithlove.com za pośrednictwem którego można przeglądać zawartość serwisu oraz składać Zamówienia;
9. Dostawca – Katarzyna Kozłowska prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem: 35-216 Rzeszów, ul. Sienkiewicza 1/80
10. Towar / produkt – pliki oferowane do odpłatnego dostarczenia w Sklepie, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy o prawach konsumenta;
11. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B Ustawy o prawach konsumenta;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn.zm.);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy dostarczenia treści cyfrowych objętych Zamówieniem, określające ilość Towaru i inne dane wskazane w Sklepie.

§ 3 – Postanowienia ogólne

1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
2. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
3. Sprzedawca wystawia na życzenie faktury bez VAT i Rachunki sprzedaży. Należy o tym poinformować drogą mailową Sprzedawcę.
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.
5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4 – Sposoby płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
– przelewem tradycyjnym na wskazany rachunek bankowy
– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Dostawcę i dostępnego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
2. Brak dokonania płatności za Towar wraz z innymi należnościami w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
4. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

§ 5 – Zawarcie Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.fromcypruswithlove.coml i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług oraz łącznej ceny.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, powinien odstąpić od składania Zamówienia.

§ 6 – Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do Towaru.
2. Termin realizacji dostawy wynosi 1-2 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.Termin realizacji usługi wykonania planu podróży to 5dni.
3. Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej, Towar uważa się za dostarczony Klientowi.

§ 7 – Prawo odstąpienia od umowy

1. Dostawca uzależnia zawarcie Umowy w Sklepie od wyrażenia przez Klienta (w tym także Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie Umowy jest postawienie Towaru do dyspozycji Klienta w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Towaru na swoje urządzenie elektroniczne. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
2. Ze względu na ust. 1 powyżej, prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny określone w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dostawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Dostawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
3. Jeżeli po zawarciu Umowy, Dostawca nie postawił Towaru do dyspozycji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w taki sposób, by uzyskał możliwość pobrania Towaru na swoje urządzenie elektroniczne, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może wezwać Dostawcę do jego dostarczenia poprzez postawienie Towaru do dyspozycji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zgodnie z Umową. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Towaru niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Towaru, jeżeli:
– z oświadczenia Dostawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Towaru, lub
– konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Dostawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Towaru miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Dostawca nie dostarczył go w tym terminie.

§ 8 – Reklamacje

1. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Dostawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
3. Klient może powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail.
4. Celem rzetelnego rozpatrzenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.